Wejherowo. Konsekwentnie realizowany plan rozwoju miasta

  • 04.02.2019, 10:37 (aktualizacja 04.02.2019, 10:53)
  • UM Wejherowo/redakcja
Wejherowo. Konsekwentnie realizowany plan rozwoju miasta
Jaki dla Wejherowa będzie 2019 rok? Zgodnie z przyjętym planem budżetowym to czas rozowoju, kontynuacji podjętych inwestycji i rewitalizacji otoczenia. Nie zabraknie funduszy na oświatę, inwestycje sportowe, kulturalne czy społeczne np. te związane z Budżetem Obywatelskim.

Tempo planowanego wzrostu inwestycji będzie 2-krotnie szybsze, niż całości budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ciągu roku środki te będą uzupełnianie i będą rosły. Na inwestycje przeznaczano ogółem 42,4 mln zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowanym, przyjętym w poprzedniej kadencji planem, priorytet stanowią zadania drogowe, na które wydanych zostanie 70% wszystkich środków. Najbardziej kosztowną i największą inwestycją w 2019 roku będzie dokończenie Węzła Kwiatowa z tunelem. Pochłonie ona aż 44 % wszystkich nakładów inwestycyjnych miasta, t.j. ponad 18,5 mln zł, w tym prawie 8 mln zł pozyskano z dotacji unijnej.


"Jeżeli będzie modernizowana ulica Przemysłowa, to będzie można zrobić rondo, poprzez ulice Karnowskiego. (...) Na pewno wspólnie ze starostwem będziemy robić rondo na ulicy 12 Marca, które będzie łączyło się z ulicą Sikorskiego (...) Chcemy zrobić też kilka dróg realizowanych z płyt jumbo. Przygotowujemy się do przetargu odnośnie Ogrodów Wodnych."- powiedział Krzysztof Hildebrandt prezydent Wejherowa.  


Drugą pozycją w budżecie inwestycyjnym są szkoły, to 11% wszystkich środków na inwestycje. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 to wydatek 4,5 mln zł w 2019 roku. Ważną pozycją są remonty budynków mieszkalnych i rewitalizacja ich najbliższego otoczenia, czyli podwórek. Na ten cel zaplanowano ponad 3 mln zł.

 

 


Szczegóły budżetu miasta Wejherowa na rok 2019:


Przyszłoroczne dochody wyniosą 225 272 840 zł, natomiast wydatki 226 705 212 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1 432 372 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów. Wskaźnik zadłużenia jest jednym z najniższych w kraju i wyniesie na koniec 2019 roku 28,2%, co nie stanowi nawet połowy 60% progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.

Ponad 42 mln zł na miejskie inwestycje – wydatki majątkowe,  w tym m.in:
● Budowa bezkolizyjnego węzła integracyjnego Wejherowo (KWIATOWA) – planowane zakończenie w 2019 r. za 18,5 mln zł.
● W ramach Rewitalizacji Śródmieścia -  z udziałem środków unijnych w Wejherowie realizowane będą zadania:
- Ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Sobieskiego,
- dokumentacja projektowa dotyczącą ul. Kopernika,
- dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania Parku Kaszubskiego,
- remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową a ul. Zachodnią,
- zagospodarowanie zielonego placu pomiędzy ul. Rzeźnicką a ul. 12 Marca zwanym roboczo Parkiem Cedron.
● Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remonty dróg i chodników.
● Utwardzenie ulic przez ułożenie nawierzchni z płyt.
● Zakupu nieruchomości do zasobu Miasta Wejherowa, w tym pod drogi publiczne w trybie „spec ustawy” ZRID, pod ciągi komunikacyjne.

Inne zadania inwestycyjne:
- wykonanie dokumentacji projektowej  dotyczącej ul. Łęgowskiego,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącą układu drogowego Oś. Przyjaźni – ul. Inwalidów,
- dokończenie budowy ronda w ulicy Chopina wraz z przebudową ul. Nadrzecznej,
- wykonanie przystani kajakowej na rzece Reda przy ul. Ofiar Piaśnicy w ramach zadania pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
- przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych 
i roztopowych z elementami małej retencji
- przygotowanie do budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,
- kontynuacja zadań związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Św. Jacka 19 na cele związane z Parkiem Miejskim w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”,
- dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach,
- dotacje na zmianę systemów grzewczych na proekologiczne.

Realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego:
● Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na terenie SP 9 – 180 tys. zł,
● Szkoła na kołach - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym, zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy SP 8 – 170 tys. zł,
● Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego etap III - remont boiska do piłki nożnej – 200 tys. zł
● Świetlica osiedlowa z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie – 244.814 zł
● Boisko „Jedenastka” - etap II – 190 tys. zł
● Budowa boiska sportowego na  Oś.Sucharskiego Etap I – 200 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa:
- kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego,
- remonty zasobów mieszkaniowych ,
- rozbiórki substandardowej zabudowy w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej miasta Wejherowa,
- kontynuacja prac planistycznych w zakresie sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistyczno–architektonicznych, w tym do celów regulacji terenowo.

Komunikacja miejska
W MZK sp. z o.o. planowany jest zakup 2 autobusów za ok. 2 mln zł; oraz budowę trzech nowych wiat przystankowych za około 45 tys. zł. Ponadto kontynuowany będzie wdrożony w styczniu 2018 roku projekt bezpłatnych przejazdów dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, którego wstępny koszt na rok 2019 dla Wejherowa oszacowany został na poziomie 470 tys. zł.

Oświata
Budżet oświaty na rok 2019 zaplanowano w wysokości 65.639.877 zł, natomiast wstępna rządowa subwencja ogólna - część oświatowa to kwota 37.024.218 zł. Miasto musi zatem dopłacić do oświaty ze swoich środków ponad 28,6 mln zł. Zaplanowane wydatki oświatowe stanowią prawie 29% całości budżetu.       
Zgodnie z planem w roku 2019 rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej w SP 5.
W projektowanej sali główna płyta boiska o wymiarach 44,5 m x 27 m będzie przystosowana do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa i badmintona. Znajdą się tam również dwa mniejsze boiska do gry w mini siatkówkę i koszykówkę oraz ściana wspinaczkowa o wysokości 7 m.

Ochrona zdrowia
Realizacja zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i innym patologiom społecznym, które jako zadania własne gminy realizują: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych i organizacje pozarządowe – łączna kwota 1.174.145 zł.

Pomoc społeczna
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok zaplanowano na ponad 61 mln zł.

Kultura
Sfera kultury jest ważną przestrzenią działania na rzecz społeczności lokalnej. Centrum naszego życia kulturalnego jest Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska. W roku 2019 planowana dotacja dla WCK wynosi 4 mln zł.
W 2019 roku planowane są premierowe filmy, spektakle teatralne, koncerty, cykliczne projekty festiwalowe, coroczne wydarzenia plenerowe.
Także Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie wpisuje się w przestrzeń kulturalną miasta, zaspakajając potrzeby czytelnicze i edukacyjne mieszkańców. zaplanowaliśmy 1.053.000 zł.

Sport
Zaplanowana kwota na ten cel to 420 045 zł. Zadania z tej dziedziny zostaną realizowane między innymi poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację współzawodnictwa sportowego.
Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu sportu w 2019 roku wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
Na ten cel przeznaczono 2 252 468,00 zł. W ramach tych zadań zabezpieczyliśmy środki na: funkcjonowanie Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

UM Wejherowo/redakcja
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe